ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: ข่าว

530: ขอเชิญร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ด้วย หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดบึงกาฬ จัดให้มีการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญท่านและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ตามเอกสารที่แนบมานี้

ดาวโหลดไฟล์

529: ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ยาแผนไทย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน เข้ารับการอบรมการใช้ยาแผนไทย

ตามเอกสารที่แนบมานี้

ดาวโหลดไฟล์

528: ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง”

จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการและขอเรียนเชิญท่าานจัดส่งผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดไฟล์

527: ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม วิชาการ เรื่อง รักษ์ตาและโรคไตเรื้อรัง

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดอบรม วิชาการ เรื่อง รักษ์ตาและโรคไตเรื้อรัง

ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวโหลดไฟล์

526: ขยายระยะเวลาในการยื่นผ่อนผันหักหุ้นตามระเบียบสหกรณ์

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ได้พิจารณาขยายระยะเวลาในการยื่นผ่อนผันหักหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์

สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด จึงขอประกาศขยายระยะเวลาในการยื่นผ่อนผันหักหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์ ดังรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดไฟล์

525: ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญ อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการพยาบาล ผู้เชียวชาญ ผู้ชำนาญการ และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมประชุม

 

ดาวโหลดไฟล์

523: ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Ambulatory Care In Geriatric Clinic For Nurse”

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Ambulatory Care In Geriatric Clinic For Nurse”

http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/04/ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร-“Ambulatory-Care-In-Geriatric-Clinic-For-Nurse”.pdf

522:ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/04/ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์-ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์-ประจำปี-2561.pdf

522: ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/03/แผนปฏิบัติราชการ-๔-ปี2560-2564-ด้านการป้องกัน-ป.pdf

520: เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา

เรียน ผู้ประการ/ประชาชนผู้สนใจ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2561 จำนวน 131 รายการ หากท่านมีความประสงค์เสนอราคาสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 หรือส่งเอกสารเสนอราคามาที่ mvbk2511@gmail.com โทร.สอบถาม 0934367689 ดังมีรายละเอียดตามรายการที่แนบ เอกสารชุดที่1    เอกสารชุดที่  2  (ไฟล์ที่แนบมี 2 ไฟล์ กรุณาดาวโหลดทั้ง 2 ไฟล์)