ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: ข่าว

585: ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้อนุมัติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง ตามหนังสือที่ บก ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๓๔๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ขายทอดตลาด ๑ หลัง  นั้น   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ  จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน เพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมานี้    ไฟล์ประกาศ

584: การโอน/ย้ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สสจ.บึงกาฬ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  ด้วย สสจ.บึงกาฬแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้มีความประสงค์จะโอน/ย้าย รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ส่ง สสอ.เมืองบึงกาฬ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดาวโหลดเอกสาร

576: การประชุมคณะอนุกรรมการ พชอ.ครั้งที่ ๑

ดาวโหลดไฟล์การประชุม

571: แจ้งผลการพิจารณาเสนอราคา

เรียน  ผู้ประกอบการ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี่คณะกรรมการได้พิขารณาการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการเสนอราคาดังกล่าว และให้ผู้ชนะการเสนอราคาได้ติดต่อหน่อยบริการเพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบต่อไป ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมา ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

569: ขอเชิญเสนอราคา

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 ท่านที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดังมารายละเอียดตามที่แนบมานี้ ดาวโหลดเอกสาร

568: ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

โหลดไฟล์

http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/11/ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ.pdf

567: เรื่องปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ

รายละเอียดไฟล์

566: เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซน์กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์

564: คำแนะนำการดำเนินงานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ดาวน์โหลดไฟล์

563: การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10

ดาวน์โหลดเอกสาร