ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: ข่าว

567: เรื่องปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ

รายละเอียดไฟล์

566: เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซน์กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์

564: คำแนะนำการดำเนินงานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ดาวน์โหลดไฟล์

563: การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10

ดาวน์โหลดเอกสาร

562: การออกนิเทศและติดตามการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

โรงพยาบาลบึงกาฬ แจ้งการออกนิเทศและติดตามการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย
แจ้งรพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

561: แจ้งนโยบายสุขศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอส่งนโยบายการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเครือข่ายระบบสุขภาพ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเครือข่ายระบบสุขภาพ อำเภอเมืองบึงกาฬ ปี ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวโหลดเอกสาร

560: ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  สสอ.เมืองบึงกาฬขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายการรณรงค์ปลูกต้นไม้  ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่างๆ

ดาวโหลดเอกสาร

559: แจ้งการลงเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศงาน ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพ่อแม่ ผู้ปกครอง เรื่องเพศคัยได้ในครอบครัว

เรียน ผอ.รพ.สต.โคกก่อง/รพ.สต.วิศิษฐ์   ดาวโหลดเอกสาร

558: ขอเชิญส่งประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ด้วย สสจ.บึงกาฬ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้สนใจ เพื่อร่วมส่งภสพเก่า เข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภทๆละไม่เกิน 3 ภาพ/คน ภายในวันที่ 30 สค. 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้   ดาวโหลดเอกสาร

557: ส่งสำเนาและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลิ้งดาวน์โหลดไฟล์