ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: ข่าว

499: ขอความร่วมมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นข้อมุลทรัพยากรสุขภาพตามจริงของแต่ละสถานพยาบาล นั้นๆ โดยให้แต่ละจังหวัด/หน่วยงานบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อสะท้อนการกระจายของสถานบริการและทรัพยากรสุขภาพ ร่วมกับการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล           ดาวน์โหลดเอกสาร

498: การโอน/ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฎิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้กำหนดออกสั่งย้ายปีละ ๒ ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมเพื่อให้การดำเนินการออกคำสั่งย้ายเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอแก้ไขหลักเกณฑ์ในข้อกำหนดเวลาการออกคำสั่งย้าย/ปฎิบัติราชการ   ดาวน์โหลดเอกสาร

497: ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ

เรียน     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลในคลังข้อมูลสุขภาพและจัดเก็บตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล ๔๓ แฟ้ม

จึงมีนโยบายสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสุขภาพในคลังข้อมูล เพื่อให้สามรถตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้   ดาวน์โหลดเอกสาร

496: ขอความร่วมมือคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และ การสรรหาบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๓๓ กำหนดให้วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว

สร้างแนวคิดให้ครอบครัว ได้เรียนรู้ ทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกันเพื่อ้สริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ผลักดันให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและการเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จังหวัดบึงกาฬ  ดาวน์โหลดเอกสาร

495: รับสมัครทุนการศึกษา โครงการ ทุนประวัติรุ่งเรือง ประจำปีการศึกษา 2561

เรียน         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้มอบทุนการศึกษาโครงการ ทุนประวัติรุ่งเรือง โดยจัดสรรทุนการศึกษามุลค่า 100,000 บาท

ประเภททุนเรียนดี ให้กับนักเรียน จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ดาวน์โหลดเอกสาร

494: ปรับแจ้งลดราคาดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย

แจ้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  ดาวน์โหลดเอกสาร

493: หลักเกณฑ์การคัดเลืิอก อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพและสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง

หลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาที่ 11 ทันตสุขภาพและสาขาที่ 12 สาขาจัดการสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม

492: แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง

ขอแจ้งรายละเอียดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม. ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง

เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของท่านในการดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม. ดาวน์โหลดเอกสาร

491: แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (หลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น, อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร เพิิ่มเติม

490: ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ปฎบัติงานในหน่วยงาน

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม โดยข้าราชการพนักงานองค์การรับวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เอกสารเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ดาวน์โหลดเอกสาร