ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: ข่าว

470: เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดบึงกาฬมีประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน ๕๗๖ รายการ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากท่านใดสนใจสามารถเสนอราคาประมูลพัสดุได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ในวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๐  ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น. ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

คำสั่งคณะกรรมการ  ประกาศขายทอดตลาด  รายการพัสดุที่จำหน่าย

469: เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานประเมินคุณภาพหน่วยบริการ(รพ.สต.ติดดาว) ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ขอส่งแผนปฏิบัติงานประเมินคุณภาพหน่วยบริการ(รพ.สต.ติดดาว) ประจำปี ๒๕๖๐แผนปฏิบัติงานประเมิน ติดดาว
ดาวน์โหลด

468: เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปี๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามทีกรมอนามัยโดยสำนักโภชนาการ ขอความร่วมมื่อจัดงานรณรงค์”ประเทศไทย ๔.๐ เด็กไทยฉลาดไม่ขาดไอโอดีน”เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปี๒๕๖๐ ในช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการสร้างกระแสและการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับสารไอโอดีนกับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทย รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาวันไอโอดีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด

467: เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ งานควมคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กำหนดจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการในเรื่อง”การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชุน” โดยจัดเป็น๒ รุ่น รุ่นที่๑ อบรมวันที่๓ ก.ค. ๖๐ รุ่นที่๒ อบรมวันที่ ๔ ก.ค.๖๐เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบึงกาฬ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบอบรมป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ดาวน์โหลด

466: เรื่อง แจ้งข้อสั่งการและข้อเสนอผลการดำเนินงาน Service plan จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
แจ้งข้อสั่งการและข้อเสนอผลการดำเนินงาน Service plan จังหวัดบึงกาฬservice plan
ดาวน์โหลด

465: เรื่อง ขอแจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พ.ค.ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศในการร่วมรณรงค์/จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละปีมีการกำหนดประเด็นรณรงค์ เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จึงขอประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
ดาวน์โหลด

464: เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนยาแผนปัจจุบัน พบการปนเปื้อน
๑.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “หลินจือมิน”
๒.ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป “วันแฟน คอฟฟี่”
๓.ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จรูป “เดอะ โอที คอฟฟี่”
๔.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “บอนด์”
จึงจัดเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสิทธิ์ แห่ง พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ดาวน์โหลด

463: เรื่อง การติดตามเยี่ยมประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.นาสวรรค์/หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบึงกาฬ
ตามที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน โดยเป้าหมายคือ โรงเรียนบึงกาฬ และโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม(ภาคบ่าย)
ในการนี้นี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จึงขอความร่วมมือท่านได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมประเมินฯ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๘ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้โรงเรียนปลอดบุหรี่
ดาวน์โหลด

461: เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำของเครือข่ายนักจัดการยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำของเครือข่ายนักจัดการยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๒๔-๒๖ ก.ค.๖๐ ณ โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จึงขอเชิญ ผช.สสอและผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ สสอ.แห่งละ ๒ คน, รพ. แห่งละ ๑ คน หัวหน้า ศสม.และ PCU รพ. แห่งละ ๑ คน ผอ.รพ.สต. หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ แห่งละ ๑ คน สมัครเข้าร่วมการอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยภาวะผู้นำ
ดาวน์โหลด

460: เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสุขภาพพร้อมคัดกรอง เพื่อค้นหาวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือตรวจสุขภาพ พร้อมคัดกรองค้นหาวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยง ด้วยมาตรการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอความร่วมมือท่านไดด้ดำเนินการตรวจสุขภาพพร้อมคัดกรองเพื่อค้นการวัณโรคในบุคลากรฯที่มีความเสี่ยง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ตรวจสุขภาพเพื่อหาวัณโรค
ดาวน์โหลด