ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

565: แต่งตั้งตณะกรรมการพัฒนาระบบงานเำพื่อพัฒนาองค์กรและการบริหารเพื่อความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ  ได้ดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก และปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการบริหารองค์กรและกระบวนงานภายในองค์เกิดความโปร่งใส เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ขึ้น โดยจัดตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “กลุ่มบึงกาฬโปร่งใส” พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานและการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

ไฟล์คำสั่ง

556: ประกาศเจตจำนงหน่วยงานคุณธรรม

http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/07/ประกาศเจตจำนงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ-ปี-61.pdf

522: ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/03/แผนปฏิบัติราชการ-๔-ปี2560-2564-ด้านการป้องกัน-ป.pdf

521: ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

รายการที่เสนอราคา   http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/03/แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้.pdf

520: เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา

เรียน ผู้ประการ/ประชาชนผู้สนใจ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2561 จำนวน 131 รายการ หากท่านมีความประสงค์เสนอราคาสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 หรือส่งเอกสารเสนอราคามาที่ mvbk2511@gmail.com โทร.สอบถาม 0934367689 ดังมีรายละเอียดตามรายการที่แนบ เอกสารชุดที่1    เอกสารชุดที่  2  (ไฟล์ที่แนบมี 2 ไฟล์ กรุณาดาวโหลดทั้ง 2 ไฟล์)

514: ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดไฟล์

511: เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ปี 2561

เรียน  ผู้ประกอบการทุกท่าน

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑๓,๔๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ และได้ขออนุมัติแผนงบประมาณดังกล่าวจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  แล้วนั้น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอ ประชาสัมพันธ์ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้  ดาวโหลดไฟล์

480: ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์กายภาพบำบัดและออกกำลังกาย

เรียน  ผู้ประกอบการทุกท่าน

ตามที่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ได้จัดทำโครงการเพื่อการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุท่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งมีการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์กายภาพบำบัดและออกกำลังกาย จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๗๗,๗๕๐ บาท จึงขอให้ท่านประสานงานไปยังหน่วยงานดังกล่าว ดาวน์โหลดเอกสาร

 

470: เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดบึงกาฬมีประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน ๕๗๖ รายการ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากท่านใดสนใจสามารถเสนอราคาประมูลพัสดุได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ในวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๐  ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น. ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

คำสั่งคณะกรรมการ  ประกาศขายทอดตลาด

462: ใบเสนอราคา คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ใบเสนอราคา คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หจก.ไอ.ที.ช็อป คอมพิวเตอร์ img085
ดาวน์โหลด