ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ผู้เขียน: admin

56: เรื่อง ขอเชิญประชุม จนท.ทีมหมอครอบครัว

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วย สสจ.บึงกาฬได้จัดเวีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมหมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน ในวันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกุดทิงธารา สสจ.บึงกาฬ ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบเข้าประชุม รพ.สต.ละ ๑ คน ดังรายละเอียดที่แนบ  ให่้แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมที่ สสอ.เมือง (ผู้ประสานงานนายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ในวันที่ ๑๗ กย. ๕๘) ประชุมทีมหมอครอบครัว

45: เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารรสุข ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสุขภาพ สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๘ ในวันที่ ๒-๔  กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี ผู้สนใจส่งรายชื่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ (โควต้า ๕ คน) ค่าใช้จ่ายเบิกจากต้นสังกัด ดังรายละเอียดที่แนบประชุมวิชาการเขต๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ”ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ ๓ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ปี ๒๕๕๘

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของ รพ.สต.เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ”ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ ๓ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ปี ๒๕๕๘ แห่งละ ๑ คน เข้าประชุมในวันที่ ๓๑ สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะวัน ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้หนังสื่อ

37: เรื่อง แจ้งแผนนิเทศงานสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วยคณะกรรมการงานบริการเภสัชปฐมภูมิเมืองบึงกาฬ ได้แจ้งแผนนิเทศงานสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังรายละอียดที่แนบนิเทศวัคซีนสค.๕๘

36: เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการประเมินผลงาน CUP อำเภอเมืองบึงกาฬรอบที่ ๒/๒๕๕๘

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ  ขอแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการประเมินผลงาน CUP เมืองบึงกาฬเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘   จึงขอให้แจ้ง จนท.ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเตรียมแฟ้ม/เอกสารประกอบการตรวจประเมิน ที่ สสอ.เมืองบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังมีรายชื่อตามคำสั่งที่แนบคำสั่งสสอ.เมืองแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมประเมินCUP

31: ประชาสัมพันธ์การประกวด to be number one teen dancercise รอบคัดเลือกระดับอำเภอ

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง

ด้วยหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิเมืองบึงกาฬได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE  CUP เมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และจะมีการจัดกิจกรรมประกวด  TO BE NUMBER ONE TEEN  DANCERCISE ระดับอำเภอ แบ่งเป็น  ๓ รุ่น คือ รุ่น Junior อายุระหว่าง ๖ – ๙ ปี รุ่น Pre-Teenage อายุระหว่าง ๑๐ – ๑๓ ปี และรุ่น Teenage อายุระหว่าง ๑๔-๒๔ ปี  จะทำการประกวดในวันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมเข้าประกวดระดับจังหวัด

ในการนี้จึงขอความร่วมมือส่งหนังสือเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบส่งทีมเข้าประกวด ดังรายละเอยดตามที่แนบมานี้หนังสือเชิญประกวดเต้นระดับประถมฉบับร่างส่ง

28: ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ Bike for mom

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ตามที่จังหวัดบึงกาฬ กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  เพื่อการร่วมกิจกรรมในส่วนรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งแนวทางการดำเนินงานดังรายละเอียดตามที่แนบมานี้ ๑.กำหนดการ BFM คำสั่ง BFM ๒.คำสั่ง BFM

23: แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพระดับปฐมภูมิ โดยทีมหมอครอบครัว อำเภอเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอส่งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพระดับปฐมภูมิ โดยทีมหมอครอบครัว อำเภอเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถดาวโหลดได้ที่นี่ เอกสารชุดที่ ๑ กิจกรรมประชุมทีมหมอครอบครัวระดับตำบล,ชุมชน   เอกสารชุดที่ ๒ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู่

10: แจ้งกำหนดการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบึงกาฬ(ศป.ปส.อ.เมืองบึงกาฬ)จะดำเนินการจัดฝึกอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอเมืองบึงกาฬรุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กองร้อย ตชด.๒๔๔ บึงกาฬ และได้มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ วิทยากรกระบวนการและชุดครูฝึกรับผิดชอบ ดำเนินการนั้น

ในการนี้ สสอ.เมืองบึงกาฬ ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรกระบวนการ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังรายละเอียดตามที่แนบมานี้คำสั่งวิทยากรและตารางอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดิน

1: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟื้นฟูระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ จังหวัดบึงกาฬ(สสอ.)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี โรงพยาบาลบึงกาฬ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้