ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ผู้เขียน: admin

1052: ขอเชิญเสนอราคา

เรียน ผู้ประกอบการ ประชาชนผู้สนใจ

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กายอุปกรณ์และผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถเสนอราคาได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามที่ 0910600318   download

974: ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

เรียน  ผู้ประกอบการ/ประชาชนผู้สนใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภํัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 82 รายการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สนใจติดต่อสอบถามที่งานบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ โทร.042-491220 ในเวลาราชการ

768: เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา

เรีียน ผู้ประกอบการที่เสนอราคาทุกท่าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอแจ้งผลการพิจารณาเสนอราคางบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2563 ให้ผู้ชนะเสนอราคาส่งใบเสนอราคาแยกราย รพ.สต. ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563

ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

765: เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา

เรียน  ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563 กำหนดยื่นเสนอราคาภายใน 20 มีนาคม 2563 ดังมีรายละเอียดตามรายการที่แนบมานี้

คำชี้แจงในการเสนอราคา

รายการพัสดุ

คุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์

742: ประชาสัมพันธ์แผนการจัดชื้อ จัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดชื้อ จัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

645: เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอส่งแนวทางการดำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งแนวทางการดำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ดาวน์โหลดไฟล์

610: ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้อนุมัติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง ตามหนังสือที่ บก ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๓๔๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ขายทอดตลาด ๑ หลัง  นั้น   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ  จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน เพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมานี้    ไฟล์ประกาศ

603: การโอน/ย้ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สสจ.บึงกาฬ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  ด้วย สสจ.บึงกาฬแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้มีความประสงค์จะโอน/ย้าย รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ส่ง สสอ.เมืองบึงกาฬ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดาวโหลดเอกสาร

597: รายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) และ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ของหน่วยงาน

ด้วยงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) และ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

596: เผยแพร่ผลงานสรุปการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ รูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอเผยแพร่ผลงานสรุปการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ รูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสาร