ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ผู้เขียน: admin

585: ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้อนุมัติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง ตามหนังสือที่ บก ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๓๔๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ขายทอดตลาด ๑ หลัง  นั้น   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ  จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน เพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมานี้    ไฟล์ประกาศ

584: การโอน/ย้ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สสจ.บึงกาฬ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  ด้วย สสจ.บึงกาฬแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้มีความประสงค์จะโอน/ย้าย รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ส่ง สสอ.เมืองบึงกาฬ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดาวโหลดเอกสาร

583: รายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) และ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ของหน่วยงาน

ด้วยงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) และ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

582: เผยแพร่ผลงานสรุปการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ รูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอเผยแพร่ผลงานสรุปการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ รูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสาร

581: ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เรื่อง แสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และสร้างคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

เพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จะดำเนินการดังนี้ ดาวโหลดเอกสาร

580: ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ดาวโหลดเอกสาร

579: สรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอรายงานสรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสาธารณชนรับทราบดังนี้

สรุปผลประเมิน

578: ประสัมพันธ์แผนงบประมาณหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอประชาสัมพันธ์แผนงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2562 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

577: เผยแพร่คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือ การบริการประชาชน

คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือ การบริการประชาชน  ด้านคุ้มครองผู้บริโภค  

ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์

576: การประชุมคณะอนุกรรมการ พชอ.ครั้งที่ ๑

ดาวโหลดไฟล์การประชุม