480: ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์กายภาพบำบัดและออกกำลังกาย

เรียน  ผู้ประกอบการทุกท่าน

ตามที่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ได้จัดทำโครงการเพื่อการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุท่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งมีการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์กายภาพบำบัดและออกกำลังกาย จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๗๗,๗๕๐ บาท จึงขอให้ท่านประสานงานไปยังหน่วยงานดังกล่าว ดาวน์โหลดเอกสาร