ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ทำเนียบบุคลากร สสอ.เมืองบึงกาฬ

 

โครงสร้างบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ

 

m1

 นางเบญจพรรณ สมภักดี
สาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ

50921

นายกานต์  ปริปุณณะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
(ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายส่งเสริมฯ)
รูปบุญมาก2
 นายบุญมาก  ไชยฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายบริหาร)

ณัฐพงศ์ เผ่าไพศาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสวรรค์

นายณัฐพงศ์  เผ่าไพศาล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
(ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายวิชาการ)

 

แม่กอ
นางอมรรัตน์ เนาชารี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
now
น.ส.ภัทราวดี เกษางาม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
10440957_606825396082588_3137422480707889090_n
นางฑีตา  บุตรศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางรัตติกร ฮาตระวัง เจ้าหน้าที่ธุระการ
นางรัตติกร ฮาตระวัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เป้ง
นายปัญญา บุญราวิกุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล