517: โครงการสร้างเสริมสุขภาพการเงิน (Happy Money Program)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำ “แผนสร้างเสริมสุขภาพการเงิน (Happy Money Program)” ประกอบด้วย ๕ โครงการ ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดำเนินการดังนี้   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม