565: แต่งตั้งตณะกรรมการพัฒนาระบบงานเำพื่อพัฒนาองค์กรและการบริหารเพื่อความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ  ได้ดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก และปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการบริหารองค์กรและกระบวนงานภายในองค์เกิดความโปร่งใส เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ขึ้น โดยจัดตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “กลุ่มบึงกาฬโปร่งใส” พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานและการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

ไฟล์คำสั่ง