513: แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโครงการมหกรรมสุขภาพหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ปี ๒๕๖๐

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้กำหนดจัดมหกรรมสุขภาพ ของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อสร้างกระแสการดูแลสุขภาพของตนเอง และให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน ดังนี้                        ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม