492: แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง

ขอแจ้งรายละเอียดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม. ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง

เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของท่านในการดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม. ดาวน์โหลดเอกสาร