571: แจ้งผลการพิจารณาเสนอราคา

เรียน  ผู้ประกอบการ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี่คณะกรรมการได้พิขารณาการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการเสนอราคาดังกล่าว และให้ผู้ชนะการเสนอราคาได้ติดต่อหน่อยบริการเพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบต่อไป ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมา ดาวโหลดไฟล์เอกสาร