491: แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (หลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น, อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร เพิิ่มเติม