561: แจ้งนโยบายสุขศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอส่งนโยบายการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเครือข่ายระบบสุขภาพ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเครือข่ายระบบสุขภาพ อำเภอเมืองบึงกาฬ ปี ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวโหลดเอกสาร