754: เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา

เรีียน ผู้ประกอบการที่เสนอราคาทุกท่าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอแจ้งผลการพิจารณาเสนอราคางบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2563 ให้ผู้ชนะเสนอราคาส่งใบเสนอราคาแยกราย รพ.สต. ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563

ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้