459: เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง กรรมการได้พิจารณาผลการเสนอคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว และผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ในลำดับที่๑ ได้ยืนยังรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง แล้วนั้น
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จึงขอแจ้งประกาศฯ ผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน และให้ รพ.สต.เสนอขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้แจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์
ดาวน์โหลด