419: เรื่อง แจ้งคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อ

เรียน  ผู้ประกอบการทุกท่าน

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน ๕ รายการ ดังนั้นหากท่านประสงค์เสนอราคาสามารถติดต่อเสนอราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวโหลดเอกสาร ๑ ดาวโหลดเอกสาร ๒