466: เรื่อง แจ้งข้อสั่งการและข้อเสนอผลการดำเนินงาน Service plan จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
แจ้งข้อสั่งการและข้อเสนอผลการดำเนินงาน Service plan จังหวัดบึงกาฬservice plan
ดาวน์โหลด