420: เรื่อง สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกท่าน
ตามที่จังหวัดบึงกาฬ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องระมัดระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระทรวงมหาดไทย และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้สรุปประเด็นจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด