511: เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ปี 2561

เรียน  ผู้ประกอบการทุกท่าน

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑๓,๔๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ และได้ขออนุมัติแผนงบประมาณดังกล่าวจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  แล้วนั้น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอ ประชาสัมพันธ์ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้  ดาวโหลดไฟล์