516: เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือก รก.ผอ.รพ.สต.

เรียน ผอ.รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเพื่อ รก.รพ.สต.

หนองเลิงและ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบhttp://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/01/ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬแจ้งรพ.สต..pdf