470: เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดบึงกาฬมีประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน ๕๗๖ รายการ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากท่านใดสนใจสามารถเสนอราคาประมูลพัสดุได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ในวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๐  ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น. ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

คำสั่งคณะกรรมการ  ประกาศขายทอดตลาด