465: เรื่อง ขอแจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พ.ค.ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศในการร่วมรณรงค์/จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละปีมีการกำหนดประเด็นรณรงค์ เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จึงขอประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
ดาวน์โหลด