520: เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา

เรียน ผู้ประการ/ประชาชนผู้สนใจ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2561 จำนวน 131 รายการ หากท่านมีความประสงค์เสนอราคาสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 หรือส่งเอกสารเสนอราคามาที่ mvbk2511@gmail.com โทร.สอบถาม 0934367689 ดังมีรายละเอียดตามรายการที่แนบ เอกสารชุดที่1    เอกสารชุดที่  2  (ไฟล์ที่แนบมี 2 ไฟล์ กรุณาดาวโหลดทั้ง 2 ไฟล์)