751: เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา

เรียน  ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563 กำหนดยื่นเสนอราคาภายใน 20 มีนาคม 2563 ดังมีรายละเอียดตามรายการที่แนบมานี้

คำชี้แจงในการเสนอราคา

รายการพัสดุ

คุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์