467: เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ งานควมคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กำหนดจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการในเรื่อง”การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชุน” โดยจัดเป็น๒ รุ่น รุ่นที่๑ อบรมวันที่๓ ก.ค. ๖๐ รุ่นที่๒ อบรมวันที่ ๔ ก.ค.๖๐เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบึงกาฬ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบอบรมป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ดาวน์โหลด