461: เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำของเครือข่ายนักจัดการยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำของเครือข่ายนักจัดการยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๒๔-๒๖ ก.ค.๖๐ ณ โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จึงขอเชิญ ผช.สสอและผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ สสอ.แห่งละ ๒ คน, รพ. แห่งละ ๑ คน หัวหน้า ศสม.และ PCU รพ. แห่งละ ๑ คน ผอ.รพ.สต. หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ แห่งละ ๑ คน สมัครเข้าร่วมการอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยภาวะผู้นำ
ดาวน์โหลด