460: เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสุขภาพพร้อมคัดกรอง เพื่อค้นหาวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือตรวจสุขภาพ พร้อมคัดกรองค้นหาวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยง ด้วยมาตรการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอความร่วมมือท่านไดด้ดำเนินการตรวจสุขภาพพร้อมคัดกรองเพื่อค้นการวัณโรคในบุคลากรฯที่มีความเสี่ยง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ตรวจสุขภาพเพื่อหาวัณโรค
ดาวน์โหลด