468: เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปี๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามทีกรมอนามัยโดยสำนักโภชนาการ ขอความร่วมมื่อจัดงานรณรงค์”ประเทศไทย ๔.๐ เด็กไทยฉลาดไม่ขาดไอโอดีน”เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปี๒๕๖๐ ในช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการสร้างกระแสและการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับสารไอโอดีนกับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทย รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาวันไอโอดีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด