463: เรื่อง การติดตามเยี่ยมประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.นาสวรรค์/หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบึงกาฬ
ตามที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน โดยเป้าหมายคือ โรงเรียนบึงกาฬ และโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม(ภาคบ่าย)
ในการนี้นี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จึงขอความร่วมมือท่านได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมประเมินฯ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๘ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้โรงเรียนปลอดบุหรี่
ดาวน์โหลด