427: เรื่อง การจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฐมพยาบาลและห้องสุขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งเปือย

ตามที่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งเปือย  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙( เพิ่มเติม )จำนวน  ๒  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐๕,๐๘๐ บาท  นั้น  โดยงบประมาณได้โอนให้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งเปือย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  โดยวิธีตกลงราคา  นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ   จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ได้ติดต่อเสนอราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ หรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งเปือย ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดที่แนบ  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๒๐ และ e-mail: mvbk2511@gmail.com   ดาวโหลดเอกสารประกาศจ้างซ่อม ห้องน้ำรพ.สต.โป่งเปือย