428: เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน  ผู้ประกอบการทุกท่าน

ตามที่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด

บึงกาฬ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  จำนวน  ๕๗  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๗๙,๙๐๐ บาท  นั้น  โดยงบประมาณได้โอนลงหน่วยบริการ  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เสนอของบประมาณ  ตามมติของคณะกรรมการหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิอำเภอเมืองบึงกาฬ  ได้มอบหมายให้หน่วยบริการเป็นผู้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  โดยวิธีตกลงราคา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ   จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ได้ติดต่อเสนอราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ หรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๒๐ และ e-mail: mvbk2511@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดที่แนบ     ดาวโหลดประกาศ   ดาวโหลดเอกสารครุภัณฑ์ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์,  ดาวโหลดเอกสารครุภัณฑ์สำนักงาน,งานบ้านงานครัว ,ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่  ดาวโหลด ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ยานพาพนะ