567: เรื่องปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ

รายละเอียดไฟล์