ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ทำเนียบ ผอ.รพ.สต.

รพ.สต.ชัยพร

ประหยัด หม่องไชย เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสนางสาวประหยัด หม่องไชย
ผอ.รพ.สต.ชัยพร

รพ.สต.หนองเลิง

นางสุดารักษ์ ศรีสงคราม ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.นางสุดารักษ์ ศรีสงคราม
ผอ.รพ.สต.หนองเลิง

 

รพ.สต.ไคสี

มะลิจันทร์ กงระหัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอคำ
นางมะลิจันทร์ กงระหัด
ผอ.รพ.สต.ไคสี

รพ.สต.บ้านดอนปอ

นายอธิวัฒน์ เฉยฉิว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนปอ ตำบลโนนสว่าง
นายอธิวัฒน์ เฉยฉิว
ผอ.รพ.สต.บ้านดอนปอ

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

kong3นายกงพัฒน์ แกมนิล
ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

รพ.สต.โนนสมบูรณ์

นายพงษ์รัตน์ ไกรพรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์
นายพงษ์รัตน์ ไกรพรม
ผอ.รพ.สต.โนนสมบูรณ์

รพ.สต.วิศิษฐ์

นิยะดา ฟองสมุทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์นางนิยะดา ฟองสมุทร
ผอ.รพ.สต.วิศิษฐ์

 

รพ.สต.บ้านผาสวรรค์

วิทยา ผ่องแผ้ว ผอ รพสต บ.ผาสวรรค์2นายวิทยา ผ่องแผว
ผอ.รพ.สต.บ้านผาสวรรค์  

รพ.สต.นาสวรรค์

 
CIMG5667นางสาวนิธิวดี  โมลี
รก.ผอ.รพ.สต.นาสวรรค์

รพ.สต.หอคำ

นายวิระศักร์  ศรีเหล่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายวิรศักร์ ศรีเหล่า
ผอ.รพ.สต.หอคำ

รพ.สต.คำนาดี

50921 นายกานต์ ปริปุณณะ
ผอ.รพ.สต.คำนาดี

รพ.สต.โคกก่อง

1

  นายเสกสรร แจ่มกระจ่าง
ผอ.รพ.สต.โคกก่อง

 

รพ.สต.โป่งเปือย

2
นายสนั่น ต้นเงิน
ผอ.รพ.สต.โป่งเปือย

รพ.สต.โนนสว่าง

3
นายประดอม ไพสน
ผอ.รพ.สต.โนนสว่าง