591: รายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) และ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ของหน่วยงาน

ด้วยงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) และ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้