572: รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ในหมวดงบประมาณงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการ    งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี งบประมาณ 2561 ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้  ดาวโหลดเอกสาร