ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประเมิน ITA สสอ.เมืองบึงกาฬ

EB9

EB11

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) พ.ศ.2561

บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) พ.ศ.2561

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น
        รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) พ.ศ.2562

-         สรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาบุคลากร   แผนการเงินการคลัง แผนจัดซื้อจัดจ้าง

      Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วย งานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้

-         Print Screen จาก Web site ได้แก่ หน้า Website หน้าปก คำนำ สารบัญ แผน

 

EB12

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

EB13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   บันทึกข้อความ

1) ลงนามขออนุมัติ และ

2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

        ¨ คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
        ¨ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ มีองค์ประกอบ คือ

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

              2. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตาม ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผล การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
              3. วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา
              4. มีการกำหนด กลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
        ¨ หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

-  สรุปรายงานการประชุม และใบลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

        ¨ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดการประชุมชี้แจง และวาระการประชุม

        ¨ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB14

EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

¨ บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

         ¨ ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบ ปีงบประมาณ
         ¨ ภาพถ่ายประกอบ
         ¨ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB15

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชน

¨ บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

       ¨ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
       ¨ ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
       ¨ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB16

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน

¨  คำสั่งผู้รับผิดชอบ

-         คำสั่งผู้รับผิดชอบ

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

 

     ¨ กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมีรายละเอียดตามข้อ 2) หรือมากกว่าที่คู่มือฯ กำหนด

2.1 หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย (ภาพถ่าย)

   2.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เล่มคู่มือ)
   2.3 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีการรายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน (Flow Chart)
   2.4 มีกลไกการกำกับติดตาม จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี
        2.4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข (วิเคราะห์ข้อร้องเรียน บรรยาย ตาราง กราฟ กรณีศึกษา ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ)
        2.4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข (วิเคราะห์ข้อร้องเรียน บรรยาย ตาราง กราฟ กรณีศึกษา ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ)
        2.4.3 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้อง มีการจัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องนำหลักฐานนี้ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ
      ¨ หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
      ¨ คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

EB17

      EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน

       ¨ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ 3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

-         Print Screen จาก Web site

-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

       ¨ คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

-         มาตรการป้องกันรับสินบน

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

-         คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด มี 5 มาตรการ ดังนี้

o   1. การจัดซื้อจัดจ้าง

o   2. จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา
o   3. เงินบริจาค
o   4. การใช้รถราชการ
o   5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
-         กำหนดกลไกการกำกับติดตาม รายไตรมาส การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข การตอบผู้ร้องเรียน และการรายงานต่อผู้บริหาร
       ¨ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
       ¨ บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
-         บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

-        ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงาน

       ¨ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB18

EB19

 

EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่ม ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

¨ หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีรายละเอียด

1.1  สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน

   1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
   1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

¨ หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

-         สรุปรายงานการประชุม และใบลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

         ¨ หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  /เอกสารกิจกรรมที่สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เช่น

-แผ่นพับต่อต้านการคอรัปชั่น

-แผ่นพับรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า

         ¨ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ  Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB20

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

¨ หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-         คำสั่งผู้รับผิดชอบ

 -        สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน

-         ใบลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-         ภาพกิจกรรม

          รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-         ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  7 รูปแบบ ได้แก่

1.      การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ

2.      การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา

3.      การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล

4.      การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ

5.      การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

6.      การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน

7.      การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

          ¨ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

          ¨ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site

EB21

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

¨ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

-         Print Screen จาก Web site

-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

          กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ

-         แบบ ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       -  แบบ ปค. 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
         ¨ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามรายงานแบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 ต่อผู้บริหาร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

         ¨ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB22

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

        ¨ หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-        โครงการควบคุมภายใน63

-         สรุปผลโครงการ/กิจกรรม

-         คู่มือความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการระบุความรู้ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่o   1. สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความสุจริต ตามคู่มือ strong   2. No Gift Policy  3. code of Conducto  4. การเรี่ยไร  5. นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือมาตรา ๑๐๐

-คู่มือมาตรา ๑๐๓

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

 

-    ใบลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

         ¨ ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
         ¨ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรือ อบรม/สัมมนา      หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-         สรุปรายงานการประชุม ใบลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-         ภาพถ่ายกิจกรรม

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

         ¨ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen  จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB25

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างไร

¨  คำสั่ง/ข้อสั่งการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วย

-         บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

    ¨ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เรื่อง

25.2.1       มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Flow Chart / คู่มือ)

-         1. กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.)

-         2. กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก

-         3. กระบวนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669

-         4. กระบวนงาน Green and Clean Hospital

-         5. กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง

25.2.2       แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ (แบบสอบทาน / คำอธิบายตัวชี้วัด)

-         1. แบบสอบทานกระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.)

-         2. แบบสอบทานกระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก ด้วยระบบ

-         3. แบบสอบทานกระบวนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

-         4. แบบสอบทานกระบวนงาน Green and Clean Hospital

-         5. แบบสอบทานกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง

    ¨ รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงว่ามีการสื่อสารให้ทราบทั้งองค์กร

-         สรุปรายงานการประชุม

-         ใบลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-         เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

-         ภาพถ่ายกิจกรรม

    ¨ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

-         คำสั่งผู้รับผิดชอบ

-         บันทึกข้อความเชิญประชุม และวาระการประชุม

    ¨ บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

-         รายงานผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2

-         บันทึกข้อความ 1) ขอรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2

-         2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ

-         3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น

    ¨  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่

ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site
-         รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB26

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

¨ คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือ การบริการประชาชน (เลือกมา 1 การบริการประชาชน)   ประกอบด้วย 1.1 ประเภทงานบริการ 1.2 ขั้นตอน 1.3 ระยะเวลาที่ใช้

-         กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.)

หมายเหตุ : ให้จัดทำ   Flow Chart และ คำอธิบาย Flow Chart กระบวนงานบริการประชาชน

        ¨ ภาพถ่ายประกอบการให้บริการ
        ¨ขั้นตอนการร้องเรียน
-         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
-         Print Screen จาก Web site