488: พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณามอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในสังกัด

เนื่องในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดเอกสาร