521: ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

รายการที่เสนอราคา   http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/03/แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้.pdf