494: ปรับแจ้งลดราคาดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย

แจ้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  ดาวน์โหลดเอกสาร