ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร

สื่องานอนามัยการเจริญพันธุ์

CPG คปสอ.เมืองบึงกาฬ60

*CPG Acute coronary syndrome

*CPG Stroke

*CPG คัดกรอง DM

*CPG คัดกรอง HT

*CPG งาน NCD ใน รพ  

*CPG งาน NCDใน รพ.สต

*CPG  CAPD

*P-CUP-01 การดูแลผู้ป่วย EPI-1

*P-CUP-02 แนวทางการดูแลผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome ระดับ รพ

*P-CUP-03 แนวปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภ์สำหรับ รพ-1

*P-CUP-04 อาหารปลอดภัย-1

*P-CUP-05 การดูแลผู้ป่วย CAPD-1

*P-CUP-06 การดูแลต่อเนื่อง(COC=continuity of care)-1

*CPG อุบัติภัยอุบัติเหตุ

*CPG Work flow งานป้องกันโรคติดต่อ อ.เมือง

* CPG Flow โรคซิก้า ผู้ป่วย

*CPG ZIKA กระทรวงสาธารณสุข

*แนวทางการควบคุมโรค ZIKA

*แนวทางการเก็บตัวอย่างโรค ZIKA

*CPG โรคติดต่อทางเดินหายใจ

*CPG โรคไข้เลือดออก

*CPG โรคมือเท้าปาก

*CPG โรคอุจจาระร่วง

*ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(1)

*นโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คปสอ.เมืองบึงกาฬ

*CPG แพทย์แผนไทยโรคทางกล้ามเนื้อโครงร่าง

*CPG แพทย์แผนไทยโรคทางเดินอาหาร

*CPG แพทย์แผนไทยโรคนรีเวช

*CPG แพทย์แผนไทยโรคไหลเวียนโลหิต

*CPGแพทย์แผนไทยโรคทางเดินหายใจ

*แนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยโรคความดันโลหิตสูง

*แนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยโรคเบาหวาน

*แนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยโรคผิวหนัง หลังคลอด

*CPG การคัดกรองผู้ป่วยทันตกรรม

*CPG การดูแลทางทันตกรรมผู้ป่วยควมดันโลหิตสูง

*CPG การดูแลทางทันตกรรมผู้ป่วยเบาหวาน

*CPG hypoglycemia

*CPG Anaphylaxis

*คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต CUP เมืองบึงกาฬ

*คู่มือมาตรฐานการฝากครรภ์

*คู่มือการใช้ยาใน รพสต.

*คู่มือการควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการ2

 

 

คำสั่ง คปสอ.เมืองบึงกาฬ ปี 2562

งานส่งเสริม

อสม.

เอกสารต่างๆ

ระเบียบการเงิน การบัญชีและพัสดุ

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ประเภทสปอต/บทความ

ประเภทป้าย

ประเภทสื่อ e-learning

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการปี 62

รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561

รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอ 2560