522: ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/03/แผนปฏิบัติราชการ-๔-ปี2560-2564-ด้านการป้องกัน-ป.pdf