518: ประชาสัมพันธ์การส่งโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ประชาสัมพันธ์การส่งโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้มีการรับโครงการวิจัยด้านสุขภาพ

เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากบุคลากรด้านสุขภาพ และให้กระบวนการพัฒนาวิจัยดังกล่าวดำเนินการด้วยความถูกต้อง  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม