589: ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เรื่อง แสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และสร้างคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

เพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จะดำเนินการดังนี้ ดาวโหลดเอกสาร