573: ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้างานทุกงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จึงขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  (ดาวโหลดเอกสาร)