546: ประกาศรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการ ประจำปี 2561

สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  ให้ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการ ประจำปี 2561

ตามบัญชีรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ https://bkpho.moph.go.th/bungkanpho/

ตามเอกสารที่แนบมานี้

ดาวโหลดไฟล์