507: ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

เรื่อง     ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม