600: ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้อนุมัติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง ตามหนังสือที่ บก ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๓๔๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ขายทอดตลาด ๑ หลัง  นั้น   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ  จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน เพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมานี้    ไฟล์ประกาศ