ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
1. ประวัติความเป็นมา
ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น "อำเภอเมืองบึงกาฬ" ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป มีนายชัยวัฒน์ สารสมบัติ เป็นนายอำเภอเมืองบึงกาฬ

คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ

สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่
แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว
หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง
งามน้ำโขงที่บึงกาฬ สุขสำราญที่ได้ยล

2. อาณาเขต

อำเภอเมืองบึงกาฬ  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เหนือสุดจากภาคอีสาน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 751 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 1,123ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

3. การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอเมืองบึงกาฬ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตำบลบึงกาฬ           11  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นายสุนทร    วังสพันธ์
2. ตำบลโนนสมบูรณ์      13  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นายเตียงศักดิ์  เชิดพล
3. ตำบลโนนสว่าง         11  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นายสมเพียร    เข็มศิริ
4. ตำบลหอคำ             14  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นายวรกฎ      ศรีแก่น
5. ตำบลหนองเลิง         13  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นายสมาน    ชัยจันทา
6. ตำบลโคกก่อง             9  หมู่บ้าน     กำนันชื่อ นายบุญอุ้ม     ยศเคน
7. ตำบลนาสวรรค์           9  หมู่บ้าน     กำนันชื่อ นายสามารถ ดาวเสด็จ
8. ตำบลไคสี               10  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นายวิไล  พะนะบริหาร
9. ตำบลชัยพร             13  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นายไพ         แพงดวง
10. ตำบลวิศิษฐ์           13  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นายสมยศ    จันทร์สูง
11. ตำบลคำนาดี                   8  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นางจำรัส  สุวรรณวงศ์
12. ตำบลโป่งเปือย        7  หมู่บ้าน      กำนันชื่อ นายไสว        วันทอง

4. การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองบึงกาฬ  ประกอบด้วย เทศบาล 7 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบึงกาฬ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบึงกาฬและบางส่วนของตำบลวิศิษฐ์
  • นายกเทศมนตรีชื่อ นายวิทยา  เสนจันฒิไชย   ปลัดเทศบาลชื่อ นายบุญลือ  มีสา
 • เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ)
  • นายกเทศมนตรีชื่อ นายเผด็จ  คงยะโสภา  ปลัดเทศบาลชื่อ นายภคิน  พินิจมนตรี
 • เทศบาลตำบลโนนสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสว่างทั้งตำบล
  • นายกเทศมนตรีชื่อ นายสมาน  สวัสดิ์นที    ปลัดเทศบาลชื่อ นางจุฑามาส  ศรีกมล
 • เทศบาลตำบลหอคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหอคำทั้งตำบล
  • นายกเทศมนตรีชื่อ นายอัมพร  ชัยเสนา     ปลัดเทศบาลชื่อ นายสุนทร  สุดแก้ว
 • เทศบาลตำบลโคกก่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกก่องทั้งตำบล
  • นายกเทศมนตรีชื่อ นายบัวพันธ์  วงศ์จันทร์ ปลัดเทศบาลชื่อ นางสาวณัฐวรรณ  ทีหอคำ
 • เทศบาลตำบลไคสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไคสีทั้งตำบล
  • นายกเทศมนตรีชื่อ นายทวี  จิตรวิขาม      ปลัดเทศบาลชื่อ นางสุนารี  เดชมณี
 • เทศบาลตำบลหนองเลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเลิงทั้งตำบล
  • นายกเทศมนตรีชื่อ นายมงคล  พินทา       ปลัด อบต.ชื่อ นายวรโชติ  จินตฤทธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงกาฬ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล)
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อ นายราชัน  วะนาพรม  ปลัด อบต.ชื่อ นางกรองแก้ว  ธัญญาลาภ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อ นายธนาดุล  บุตรโคตร    ปลัด อบต.ชื่อ นายอเนก  เดชมณี

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสวรรค์ทั้งตำบล
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อ นายรองฤทธิ์  พรมบุญ    ปลัด อบต.ชื่อ นายบวรพัฒน์  ทุมมณี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยพรทั้งตำบล
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อ นายหนูทอง  มาตรพระคลัง ปลัด อบต.ชื่อ นายเรืองศิลป์  คุ้มสุวรรณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำนาดีทั้งตำบล
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อ นายวิเชียร  สุวรรณรงศ์   ปลัด อบต.ชื่อ นายอดุลย์  ศรีกมล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งเปือยทั้งตำบล
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อ นายสนิท  พลเยี่ยม        ปลัด อบต.ชื่อ นายอนุชิต  ไชยเนตร

         ประชากร

ชาย 44,501 คน หญิง 43,803  คน รวม 88,304 คน