486: ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร