849: ขอเชิญเสนอราคา

เรียน ผู้ประกอบการ ประชาชนผู้สนใจ

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กายอุปกรณ์และผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถเสนอราคาได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามที่ 0910600318   download